Frist for indlevering af selvangivelser for selskaber

Fristen for indlevering af selskabernes selvangivelser er 6 måneder efter indkomstårets udløb, dog senest 1. august året efter. For de selskaber, der har regnskabsår, der udløber 31. december 2017 er fristen derfor i år den 1. juli 2018. Overskrides fristen pålægges selskabet et skattetillæg på kr. 200, for hver dag fristen overskrides. Dog højst kr. 5.000.

 Fristen for indlevering af den personlige selvangivelse for erhvervsdrivende er for indkomståret 2017 søndag den 1. juli 2018.

 Fristen for betaling af fysiske personers restskat for indkomståret 2017 er mandag den 2. juli 2018. Ved at indbetale på denne frist undgås høje renter.

 

Forhøjet godtgørelse af elafgift fra 1. maj 2018.

Du kan som virksomhed få mere godtgjort/tilbagebetalt af elafgiften på el som anvendes til varme, aircondition og varmt vand. Og private med elvarme skal betale mindre for deres elektricitet.

Virksomheder

Virksomheder kan få tilbagebetalt 50,7 øre pr. kWh af el til varme, vandvarmere og aircondition via momsopgørelsen. Tilbagebetaling sker for at afgifter ikke skal ramme virksomheder. Satsen på 50,7 øre er forhøjet til 65,7 øre.

Virksomheder, der opgør deres forbrug til fx rumvarme efter kvadratmeterreglen, er ikke berettigede til den højere godtgørelse af afgift. For at opnå forhøjet tilbagebetaling, skal virksomheden opsætte separate målere. Kvadratmeterreglen er at virksomheder som ikke har særskilte målere, beregner godtgørelsen med den høje sats (91 øre) for hele forbruget, og så nedsætter godtgørelsen med 10 kr. pr. kvadratmeter pr. måned for de lokaler, hvor der anvendes el til varme/kulde. Har man fx en butik/lager, hvor kun butikken på 30m2 køles, kan man beregne 91-øres godtgørelse på det hele, og så nedsætte godtgørelsen med 30 x 12 x 10 = 3.600 kr. om året. Disse virksomheder får som sagt ikke glæde af den højere godtgørelse.

Hvis du bruger el til varme/kulde, og ikke har særskilte målere, bør du overveje om omkostningerne til denne/disse ekstra målere kan svare sig, i forhold til at du så kan få mere afgift tilbagebetalt.

Et eksempel for en lille virksomhed: Hvis der er tale om 10.000 kWh årligt som anvendes til varme/kulde kunne man før opnå 5.070 kr. tilbagebetalt. Og fremefter 6.570 kr. En gevinst på 1.500, som er meget rar at få med, men som mange virksomheder måske anser for at være lidt uhensigtsmæssigt, idet man skal bruge tid på at sætte sig ind i reglerne og beregne forholdsmæssig godtgørelse (se nedenfor), hvilket måske opleves besværligt.

Skæv ikrafttrædelsesperiode

Forhøjet godtgørelse har virkning for 1. maj 2018 og fremefter. Hvis elregningen ikke har skæringsdato på lige netop denne dag, skal der laves en forholdsmæssig opgørelse. Hvis elregningen vedrører april, maj og juni, kan man få den lave godtgørelse i 30 dage (april) og den høje godtgørelse i 61 dage (maj og juni).

Private

For private er afgiften på el til elvarme nedsat med 15 øre pr. kWh. Private skal blot sikre sig at de er registreret med elvarme i BBR (bygningsregistreret) samt hos forsyningsselskabet. Den nedsatte afgift er på årligt forbrug over 4.000 kWh. Registrering i BBR sker ved at du ringer til din kommune. Nogle kommuner har også blanketter på sin hjemmeside, som skal udfyldes. Registrering hos forsyningsselskabet, sker typisk via en blanket, som du finder på forsyningsselskabets hjemmeside.

Krav for at blive registreret i BBR som el-opvarmet helårsbolig, og dermed opnå den reducerede elafgift, er:

 • At boligen er en helårsbolig med faste elvarmeinstallationer, som dækker mere end halvdelen af boligens nettovarmebehov (inklusive varmt brugsvand).
 • Elvarmeinstallationer defineres som: el-radiatorer, loft- eller gulvvarme med eldrevne varmepumper, elkedler eller kassetter i centralvarmeanlæg, jordvarme og akkumulerende elvarme.

 

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Husk at betale selskabets acontoskat 20. marts 2018

Fristen for indbetaling af selskabets 1. ordinære acontoskatterate er tirsdag den 20. marts 2018. Selskaberne har i februar 2018 modtaget brevet omkring betaling af de ordinære rater for indkomståret 2018 i deres digitale postkasse. Det er muligt at nedsætte den ordinære rate på SKAT’s hjemmeside inden betalingsfristen.

Hvis I har behov for assistance til opgørelse af acontoskatten, bogføring eller andet, er vi altid klar til at hjælpe – ring eller skriv til os.

Vi tilbyder nu Moms og skattetjekket som medfører fordele hos SKAT

Vi tilbyder moms- og skattetjekket

Hvad er det?

SKAT har aftale med revisoerne, at revisorer kan udfører en særlig kontrol af de skattemæssige og momsmæssige forhold i din virksomhed, og at virksomheden til gengæld opnår en række fordele hos SKAT.

Hvilke fordele?

Skattemyndighederne tilbyder følgende fordele til virksomheder som får udført moms- og skattetjekket:

 • Hotlinge til særlig afdeling hos SKAT
 • Fast track-ordning ved henvendelser til SKAT og gennemsigtighed ved SKATs sagsbehandling.
 • Proaktiv indsats fra SKATS side inden udsendelse af første foreløbige fastsættelse eller første rykker.
 • Mulighed for, at virksomheden offentligt kan vise, at de deltager i ordningen.
 • Mulighed for, at SKAT telefonisk forklarer et forslag til afgørelse, inden der træffes endelig afgørelse.
 • Fremskyndet sagsbehandling ved ligning.

Hvad udfører vi?

Det er fastlagt med SKAT som aftalepart, hvad der skal udføres. Der kan ikke aftales at vi skal udføre mindre end de handlinger der fremgår af en fastlagt aftale med SKAT. Vi kontrollerer blandt andet:

 • Tjek af virksomhedens grundlæggende oplysninger. Vi påser, i samarbejde med virksomheden, at oplysninger i offentlige registreringer er korrekte.
 • Tjek af regnskab og afstemninger. Du får gennemgået eventuelle erklæringer om regnskabsmæssige forhold, vi påser, at      virksomheden har foretaget afstemninger, og undersøger, om der er øvrige oplysninger, der er relevante ift. virksomhedens regnskab.
 • Tjek af momsforhold. Du får blandt andet gennemgået oplysninger om virksomhedens momsforhold, herunder virksomhedens momsindberetninger og -fradrag.
 • Du får gennemgået, om der er sket sammenblanding mellem virksomhedens og ejers private økonomi, særligt ift. udgifter, transaktioner, herunder om ejer eller nærtstående har adgang til virksomhedens ejendomme eller biler, og at de bliver beskattet korrekt af forholdene.

Vi afgiver en erklæring om, hvad vi har lavet.

Hvornår kan jeg få det?
Vi tilbyder moms- og skattetjek fra den 1. januar 2018 for indkomståret 2017. Ordningen igangsættes i første omgang som en frivillig forsøgsordning fra SKATs side.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Vi byder velkommen til vores nye kollega Vicky Werfel

Vi byder velkommen til Vicky som er startet hos os den 1. februar 2018. Vicky er statsautoriseret revisor og vil betjene mindre og mellemstore kunder hvad enten de drives i selskabsform eller i privat regi. Vickys kompetencer spænder meget vidt, da hun i sin karriere har arbejdet med mange former for virksomheder indenfor mange brancher, derfor har Vicky også erfaring med de større kunder samt koncerner.

Blandt Vickys øvrige kompetencer er rådgivning omkring selskabsretlige forhold bl.a. fusioner, spaltning, omdannelser m.v. samt årsregnskabsloven og rådgivning indenfor skat og moms.

Vicky har desuden erfaring med betjening af engelsksprogede kunder og datterselskaber af udenlandske koncerner.

Hvad må min virksomhed hedde – regler herom

Hvad må min virksomhed hedde?

Det første der skal besluttes når man starter virksomhed, er virksomhedens navn.

Personlig virksomhed, I/S, AMBA, mv.

Navnet skal tydeligt adskille sig fra andre. Dvs. du må ikke ”snylte” på andre navne. Der findes allerede en virksomhed som hedder Jysk Sengetøjslager. Derfor må du formentligt ikke kalde din virksomhed Jysk Sengetøjscenter. Højesteret afgjorde fx i 2014, at Jensens Fiskerestaurant i Sæby, ikke måtte kalde sig ’Jensens’.

I virksomhedens navn må ikke optages slægtsnavn, selskabs-, fonds- eller virksomhedsnavn, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer virksomheden, eller noget, som kan forveksles hermed. Du må derfor ikke kalde virksomheden ”Amalienborgs centrale pølseudsalg”, for din pølsevogn som er placeret på Amalienborg slotsplads, med mindre du får tilladelse til det.

En virksomheds navn må ikke være egnet til at vildlede. Du må derfor formentligt ikke kalde din virksomhed ”Horsens bogføringscentral”, hvis virksomheden laver noget helt andet end bogføring, fx rengøring. Hvis virksomheden fx laver rengøring, kunne man fx kalde den Horsens rengøringsservice (hvis der ikke er andre der hedder dette, og virksomheden driver aktivitet omkring Horsens). Hvis virksomheden væsentligt skifter aktivitet (til fx salg af batterier), må navnet ikke benyttes uforandret. Omkring ændring af aktivitet, kan man udlede en del af navnet ’Vestsjællands iPhone Service I/S’. Hvis aktiviteten væsentligt ændres, fx til reparation af støvsugere, må navnet formentligt udskiftes.

Hvis et I/S hedder fx ”Christensen & Guldbæk I/S”, og Christensen så udtræder, må navnet kun opretholdes, hvis den pågældende eller dennes arvinger giver tilladelse.

Personligt ejede virksomheder, I/S, AMBA, foreninger med begrænset ansvar, K/S, mv. må ikke benytte betegnelser der kan forveksles med et kapitalselskab, altså A/S, P/S, ApS eller IVS.

Selskabers navn

Kapitalselskaber skal benytte betegnelserne aktieselskab/partnerselskab/anpartsselskab/iværksætterselskab eller forkortelserne A/S, P/S, ApS eller IVS. Ud fra dette ved tredjepart, at der er begrænset hæftelse.

Derudover har selskaber enslydende bestemmelser omkring navne, som også gælder for personligt ejede virksomheder.

Et selskab skal som andre virksomheder, tydeligt adskille navnet fra andre virksomheders navne. Hvis du sælger akvarier, kan du dermed ikke kalde selskabet ’Mærsk tanks’.

Og ligesom i en personligt ejet virksomhed, må der ikke optages slægtsnavn mv., ligesom selskabets navn må ikke være egnet til at vildlede. Det må ikke indeholde angivelse af foretagender, der ikke står i forbindelse med den erhvervsaktivitet, som virksomheden udøver. Dvs. man må ikke kalde sit selskab med aktivitet med salg af tæpper, for ”German Invest IVS”, da dette navn antyder investeringsaktivitet i Tyskland.

Man kan således udrede af navnet Himmerland Golf & Spa Resort A/S, hvor der geografisk drives virksomhed, og hvad aktiviteten er. Derudover kan man se, at der er tale om et aktieselskab, altså begrænset ansvar.

Hvis navnet angiver en bestemt erhvervsaktivitet, skal navnet ændres, hvis virksomhedens erhvervsaktivitet væsentligt forandres. Et eksempel på et selskab med et meget specifikt navn, som kan komme ud i overvejelser om skifte, ved udvidelse af geografisk område eller aktivitet er ’ iPhone Reparation Thisted IVS’.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Husk at angive moms for 3. kvartal 2017

Fristen for indberetning af momstal for 3. kvartal 2017 er den 1. december 2017. husk at få afleveret materialet til revisor eller sørge for at indberette og betale moms selv. Hvis i har behov for assistance til opgørelse af momsen, bogføring eller andet, er vi altid klar til at hjælpe – I er velkommen til at ringe eller skrive til os.

 

Restskat 2016 for selskaber og acontoskat for 2017

Årsopgørelse for selskaber for 2016

I disse dage sender SKAT årsopgørelser for indkomståret 2016 ud for selskaber. Husk at kontrollerer om denne er korrekt i forhold til, hvad der er indberettet. Betalingsfristen for indbetaling af restskat er den 20. november 2017.

Acontoskat for selskaber 

Fristen for indbetaling af 2. ordinære acontoskatrate for selskaber samt den 2. frivillige rate for indkomståret 2017 er mandag den 20. november 2017. Selskaberne har i februar 2017 modtaget brevet omkring betaling af ordinære rater for indkomståret 2017 i deres digitale postkasse. Det er muligt at nedsætte den ordinære rate på SKAT´s hjemmeside inden betalingsfristen. Såfremt selskabet ønsker at betale frivillig acontoskat skal denne indtastet på hjemmesiden før denne indbetales på skattekontoen.

Vi er altid klar til at assisterer med ovenstående eller andre spørgsmål vedrørende årsopgørelse, aconto skatter mv.