Forretningsbetingelser

Generelle bestemmelser for revisorassistance

Som en del af aftalebrevet, skal vi med udgangspunkt i revisorloven redegøre for de generelle bestemmelser, der gør sig gældende for de forskellige ydelsesarter inden for revisorassistancen. Disse inddeles typisk i regnskabsmæssig assistance, udarbejdelse af regnskaber, udarbejdelse af selvangivelse mv., udarbejdelse af budget samt anden rådgivning.

Formålet med dette dokument er at beskrive de særlige karakteristika, som gør sig gældende inden for hver ydelsesart.

Formålet med og udførelsen af opgaverne

Vi vil tilrettelægge og udføre vort arbejde i overensstemmelse med lovgivningens regler herom samt god revisorskik. I ikke-revisionstilfælde vil arbejdet blive udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinjer for henholdsvis assistance med udarbejdelse af balancer, udarbejdelse af ikke-reviderede regnskaber mv., udarbejdelse af selvangivelse mv. samt udarbejdelse af budgetter. I revisionstilfælde vil arbejdet blive udført i overensstemmelse med god revisionsskik.

For god ordens skyld skal vi oplyse, at vi som offentligt beskikkede revisorer er omfattet af tavshedspligt over for tredjemand.

Efter opgavens afslutning vil alt udleveret materiale blive leveret tilbage til virksomheden. Vi opbevarer kun det materiale, der kræves i medfør af revisorlovgivningen. Bogførings- og regnskabslovgivningens almindelige arkiverings- og destruktionsregler vil være gældende.

Ansvarsfordeling ved regnskabsmæssig assistance

Virksomhedens ledelse har ansvaret for, at virksomhedens bogføringsmateriale, herunder kasserapporter, eventuelle købs- og salgsfakturaer, eventuelle lønbilag, kontoudtog samt eventuel korrespondance med offentlige myndigheder mv. er til stede i fuldstændigt omfang og leveres til os straks efter anfordring. Det er endvidere virksomhedens ansvar, at bogføringen er udarbejdet i overensstemmelse med bogføringsloven, herunder at bogføringen er foretaget løbende, ligesom afstemninger mv. skal foreligge i det aftalte omfang.

Med mindre andet fremgår af aftalebrevet, har vi ansvaret for kontering, afstemning af pengeinstitut(ter), udarbejdelse af balance samt udarbejdelse af momsregnskab mv. Det er endvidere vort ansvar, at balancen – bortset fra de forhold, der sædvanligt knytter sig til interne opgørelser – er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og god regnskabsskik og at virksomheden er i stand til rettidigt at angive moms mv. til myndighederne. Vort arbejde afsluttes med en erklæring, hvor vi i vor konklusion vil erklære os herom.

Ansvarsfordeling ved udarbejdelse af årsrapport (selvstændigt erhvervsdrivende)

Virksomhedens ledelse har ansvaret for, at virksomhedens bogføringsmateriale, herunder kasserapporter, eventuelle købs- og salgsfakturaer, eventuelle lønbilag, kontoudtog samt eventuel korrespondance med offentlige myndigheder mv. er til stede i fuldstændigt omfang og leveres til os straks efter anfordring.

Med mindre andet fremgår af aftalebrevet, har vi ansvaret for, at regnskab mv. samt bilag til selvangivelse er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og god regnskabsskik, og at alle væsentlige forhold, som vi

er bekendt med, er medtaget. Vort arbejde kan afsluttes med en revisorerklæring, hvor vi i vor konklusion vil erklære os herom.

Hvis vi ikke foretager revision eller review, skal vi i henhold til lovgivningen tillige gøre opmærksom herpå i erklæringen, da vi ikke har efterprøvet regnskabsgrundlaget. Således udtaler vi os ikke om, hvorvidt årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

Ansvarsfordeling ved udarbejdelse af årsrapport (selskab)

Virksomhedens ledelse har ansvaret for, at virksomhedens bogføringsmateriale, herunder kasserapporter, eventuelle købs- og salgsfakturaer, eventuelle lønbilag, kontoudtog samt eventuel korrespondance med offentlige myndigheder mv. er til stede i fuldstændigt omfang og leveres til os straks efter anfordring.

Med mindre andet fremgår af aftalebrevet, har vi ansvaret for, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og god regnskabsskik, og at alle væsentlige forhold, som vi er bekendt med, er medtaget.

Hvis materialet skal underkastes revision, vil vi tilrettelægge og udføre vort arbejde i overensstemmelse med lovgivningen herom samt god revisionsskik. Arbejdet vil blive udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinjer. Vort arbejde afsluttes med en revisionspåtegning, hvor vi i vor konklusion vil erklære os herom.

Hvis vi ikke foretager revision, skal vi i henhold til lovgivningen tillige gøre opmærksom herpå i erklæringen, da vi ikke har efterprøvet regnskabsgrundlaget. Således udtaler vi os ikke om, hvorvidt årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

Ansvarsfordeling ved udarbejdelse af selvangivelse

Virksomhedens ledelse/den skattepligtige har ansvaret for, at relevant og fuldstændigt materiale leveres til os straks efter anfordring.

Med mindre andet fremgår af aftalebrevet, har vi ansvaret for, at selvangivelsen er udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinjer.

Ansvarsfordeling ved udarbejdelse af budget

Det påhviler virksomhedens ansvarlige ledelse at sikre, at virksomhedens regnskabsgrundlag er til stede, herunder at der foreligger behørig dokumentation af budgetgrundlaget, samt at alle oplysninger af betydning for budgettet tilgår os.

Med mindre andet fremgår af aftalebrevet, har vi ansvaret for, at budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regningslinjer.

Under vor udarbejdelse vil vi vurdere de opstillede budgetforudsætninger og den anvendte regnskabspraksis, ligesom vi vil efterprøve om budgettet er udarbejdet i overensstemmelse hermed. Vi vil endvidere kontrollere de talmæssige sammenhænge i budgettet.

Det er endvidere vort ansvar, at budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med de i virksomheden fastsatte forudsætninger, herunder at forudsætningerne er velbegrundede, samt at budgettet giver en pålidelig beskrivelse af ledelsens forventninger til virksomhedens resultat samt økonomiske stilling.

Vi foretager ikke revision, hvorfor vi i henhold til lovgivningen tillige skal gøre opmærksom herpå i erklæringen, da vi ikke har efterprøvet regnskabsgrundlaget og budgetgrundlaget. Således udtaler vi os ikke om, hvorvidt budgettet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, dens finansielle stilling og resultat.

Ansvarsfordeling ved rådgivning

Ved rådgivning medtages den fulde beskrivelse heraf i aftalebrevet.

 

MANGLER DU HJÆLP?

MANGLER DU HJÆLP?