Skattefrit gavekort fra din arbejdsgiver – og andre skatte-lempelser

Skattefri gavekort
Medarbejdere skal i 2021 ikke betale skat af arbejdsgiverbetalte gavekort til restaurationer og lignende.


Gavekortet må udgøre op til i alt 1.200 kr., uden at medarbejderne skal betale skat heraf. Skattefriheden gælder gavekort, som kan bruges til køb af hotel, restaurations- og forlystelsesydelser.


Hvis en person har flere arbejdsgivere, gælder grænsen på 1.200 kr. for alle arbejdsgiverne under ét. Medarbejderen kan ikke skattefrit få gavekort på 1.200 kr. fra hver arbejdsgiver.


Der kan være tale om flere antal gavekort. Den samlede værdi af alle gavekort må blot ikke overstige 1.200 kr.


Det kan fx være gavekort til at spise og drikke på restaurant, cafe o.l., ligesom det skattefri gavekort kan udstedes til biografer, tivoli, operaer, museer og lignende forlystelser.


Skattefri coronatest
Coronatest betalt af arbejdsgiver, for medarbejdere og medarbejderes husstand, er i indkomståret 2020 og frem, skattefri for medarbejderen. Det gælder test for corona, test for antistoffer og personlige værnemidler. Skattefriheden gælder også for test mv. af medarbejderens husstand.


Skattefriheden gælder også for bestyrelsesmedlemmer o.l. samt disses husstand.


Større fradrag for service- og håndsværksydelser i 2021
Man kan som ejer, lejer eller andelshaver af en bolig få skattetilskud til servicearbejde og håndværksydelser i bolig.


Fradragsgrænsen er sat op for begge ydelser. Serviceydelser giver nu fradrag på op til 25.000 kr. pr. person i 2021 (6.200 kr. i 2020). Og håndværksydelser giver fradrag på op til 25.000 kr. pr. person i 2021 (12.500 kr. i 2020).


Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay eller netbank (ikke med kontanter). Gem din dokumentation for det udførte arbejde.


Se her hvilke ydelser der er omfattet.


Man skal ikke betale skat af tilbagebetalt coronastøtte
Hvis en virksomhed tilbagebetaler modtaget coronastøtte indenfor 3 år efter virksomheden modtog støttebeløbet, er virksomheden ikke skattepligtigt af det modtagne støttebeløb.


Skattefriheden gælder, uanset om der er tale om frivillig tilbagebetaling eller tilbagebetaling af støttebeløb, som man alligevel ikke var berettiget til.


Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Udbetaling af indefrosne feriepenge – skal/skal ikke?

Hvem kan få udbetaling?
Det er lønmodtagere som fik indefrosset op til 5 ugers feriepenge i indfrysningsperioden 1.9.2019 – 31.8.2020, som nu kan få 2 uger udbetalt.


En række personer er ikke omfattet af daværende ferielov, og dermed indefrysningen. Disse personer kan dermed ikke få udbetaling nu. Hvis der sker fejlagtigt sker udbetaling, skal der senere ske tilbagebetaling. Det gælder personer der har afgørende indflydelse på virksomheden. Det er personer der ejer:


1) mindst 50 % af selskabskapitalen, eller 2) mindst 50 % af selskabskapitalens stemmeværdi, eller 3) en bestemmende andel af selskabets kapital, eller 4) en bestemmende andel af stemmerne i selskabet eller 5) mindst 10 % af selskabskapitalen eller 10 % af selskabskapitalens stemmeværdi, og pågældende tillige er medlem af selskabets bestyrelse eller direktion.

Det gælder ligeledes ægtefæller til de 5 ovennævnte grupper. Og det gælder også selvom ejerskab sker gennem selskaber.

Hvor meget kan udbetales?
Der kan udbetales 2 uger. Man kan ikke vælge at få mindre end 2 uger udbetalt. Hvis man ikke har fået de første 3 uger udbetalt, kan alle 5 uger udbetales.
Bestilling af udbetaling sker på borger.dk ved anvendelse af NemID.

Hvis man får 2 eller 5 uger udbetalt nu
Hvis der ikke allerede er beregnet og betalt skat af pengene, vil pengene blive beskattet i det år de udbetales. Hvis årsindkomsten i 2021 inklusive de udbetalte feriepenge kommer over grænsen for topskat, kommer man således til at betale ca. 56% samlet skat af pengene. Grænsen for topskat er 544.800 kroner efter fradrag af 8 % arbejdsmarkedsbidrag.


Der kan være mange grunde til at få udbetalt pengene, herunder anvendelse til forbrug, afdrag på dyr gæld, istandsættelse af bolig osv. At sætte din i banken til 0-rente eller negativ rente, virker dog ikke som en god ide.


Hvis man ikke får feriepengene udbetalt
Hvis man ikke hæver pengene, investerer Fonden dem. Så kan man først få dem udbetalt når man forlader arbejdsmarkedet. ATP som administrerer tilsvarende midler, har historisk givet et afkast på ca. 7% om året.


Skal man så hæve dem til investering? De skal jo beskattes ved hævning/investering, så der er er kun halvt så meget at investere for. Man skal så kunne lave et afkast på over ca. 8% årligt over 20 år, for at opnå samme udbetaling efter 20 år når man forlader arbejdsmarkedet. Der er regnet med en beskatning på 45% når man forlader arbejdsmarkedet, hvis man lader pengene stå. Og 27% i beskatning af gevinster, hvis man hæver dem og investerer dem i børsnoterede aktier.


Det faktum, at man selv kan bestemme over sine egne penge, herunder beskatnings- og forbrugstidspunkt, gør formentligt at de fleste vil vælge at hæve pengene.


Arbejdsgiver
Det er uden betydning for arbejdsgiver, om lønmodtager for udbetalt sine indefrosne feriepenge. Arbejdsgiver kan stadig skylde pengene til Fonden indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Og det er uden betydning for evt. renteberegning for arbejdsgiver.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Nyhed – Rentefrie lån til mange virksomheder

Nu kan der anmodes om rentefrit lån. Ordningen er valgfri, og tildeles kun til de som søger.


A-skat mv.
Små og mellemstore virksomheder kan fra onsdag 3. februar 2021 ansøge om at få udbetalt den A-skat og am-bidrag, de rettidigt har angivet for august 2020 og december 2020, som et rentefrit lån. Skattestyrelsen vurderer at det omfatter 130.000 virksomheder og knap 8 mia. kr.

Ansøgning
Man skal søge via virk.dk, og der skal søges senest den 31. marts 2021. Skattestyrelsen, som står for behandlingen af ansøgningerne, vil behandle alle ansøgninger inden for 5 arbejdsdage. Link til ansøgning.

Tilbagebetaling
Lånet skal tilbagebetales den 1. november 2021. Det sker via skattekontoen.
Ophører virksomheden med cvr-/se-nummer, skal lånet tilbagebetales senest 14 dage efter ophøret. Opfylder virksomheden i løbet af låneperioden ikke betingelserne, skal lånet tilbagebetales straks.

Hvem kan ikke låne?
▪ Virksomheder, der inden for de sidste 3 år har fået fastsat moms, A-skat eller am-bidrag foreløbigt, pga. manglende angivelse.
▪ Virksomheder, hvor ejeren eller en person i ledelsen inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig.
▪ Virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning eller likvidation.
▪ Virksomheder som har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 17. december 2020 til og med dagen for anmodningen om lån. Man kan dog godt ansøge, hvis man vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.
▪ Hvis man ikke har et aktivt cvr- eller se-nummer.
▪ Offentlig institutioner.

Hvis virksomheden afregner A-skat og am-bidrag via fællesregistrering, et det fællesregistreringen, der kan søge om lånet.
Virksomheder med gæld til staten, kan godt låne, men lånet anvendes til at dække virksomhedens gæld helt eller delvist.

Andre låneordninger
Det er tidligere meldt ud at den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 (hhv. 10/5 og 31/5) bliver udskudt med 4,5 måneder for alle virksomheder. Der bliver antageligt ikke mulighed for at til- eller fravælge ordningen. For store virksomheder betyder det, at de penge, der skulle være betalt 31. maj i år, nu skal betales 15. oktober i år. For de små og mellemstore virksomheder flyttes fristen fra 10. maj i år til 27. september i år.


Derudover får virksomhederne også mulighed for at låne penge til at betale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i februar og marts. Og ordningen udvides til at omfatte store virksomheder. Alle lån i ordningen skal tilbagebetales 1. februar 2022.

SMV’er kan optage et nyt rentefrit lån til moms. Lånet svarer til den moms, de betaler 1. marts. Lånet er rentefrit, og pengene skal betales tilbage 1. februar 2022.
Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Lovforslag fremsat om beskatning af fri bil, elbil, ladestandere mv. – nye regler på vej i 2021

Beskatning af fri bil

I dag beskattes fri bil af 25 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 20 % af resten. Derudover forhøjes med 1,5 gange miljøtillæg (grøn ejerafgift).

Dette skal efter forslaget ændres adskillige gange over en årrække:

  1. juli 2021: 24,5 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 20,5 % af resten. Derudover beskattes man af miljøtillæg (grøn ejerafgift) x 250 %. Hvis man betaler til miljøtillæg på 5.000 kr., beskattes man således af 12.500 kr.
  2. januar 2022: 24,0 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 21 % af resten. Derudover miljøtillæg x 350 %.
  3. januar 2023: 23,5 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 21,5 % af resten. Derudover miljøtillæg x 450 %.
  4. januar 2024: 23,0 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 22 % af resten. Derudover miljøtillæg x 600 %.
  5. januar 2025: 22,5 % af hele beregningsgrundlaget. Derudover miljøtillæg x 700 %. Hvis man betaler til miljøtillæg på 5.000 kr., beskattes man således af ekstra 35.000 kr. årligt.

Som arbejdsgiver, medfører det dermed en del ekstra arbejde med at beregne nyt beskatningsgrundlag for fri bil over perioden.

Ladestander

Man beskattes normalt af ladestander som ens arbejdsgiver opstiller på bopælen hos en medarbejder, der har fri elbil eller fri pluginhybridbil. Nu skal ladestander på bopælen være skattefri. Hvis vedtaget i nuværende form, vil det gælde fra 1. juli 2021.

Hvis standeren overgår fra arbejdsgiver til medarbejder, beskattes medarbejderen af godets værdi på overgangstidspunktet. Nu skal overdragelse til medarbejdere kunne ske skattefrit fra 1. juli 2020, men kun hvis medarbejderen i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder er blevet beskattet af fri elbil eller pluginhybridbil.

Bundfradrag ved deleøkonomi

Når man privat lejlighedsvist udlejer bil, lystbåd, campingvogn mv., er man skattepligtig som personlig indkomst, og der skal ikke betales AM-bidrag. Det gøres ofte ved en regnskabsmetode med præcis opgørelse af indtægter og udgifter.

Man kan i stedet – og noget nemmere – beskattes af bruttolejeindtægten (eksklusive et eventuelt gebyr til bureau) nedsat med et bundfradrag på 10.700 kr. (2021). Indtægter udover bundfradraget, er skattepligtige med 60 %. Der er ét fælles bundfradrag for alle aktiver som er omfattet af ordningen (biler, lystbåde mv.).

I 2021 kan man kun anvende metoden med bruttolejeindtægten og bundfradrag, hvis udlejning sker gennem en virksomhed, der indberetter bruttolejeindtægten til Skattestyrelsen.

Der foreslås fra 2021 et nyt bundfradrag på udlejning af elbiler mv. på 20.000 kr. (2021). Indtægter udover bundfradraget, bliver skattepligtige med 60 %.

Det nye bundfradrag gælder ved privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler (under 50 g co2 per kilometer). Det kunne være en elbil, pluginhybrid mv. Det gælder ikke ved erhvervsmæssig udlejning.

Det nye bundfradrag kommer til at gælde sideløbende med bundfradraget ved udlejning af andre personbiler, lystbåde mv.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Vi flytter adresse pr. 1. februar 2021. Herefter ligger vores kontor i kontorhuset, Smedelundsgade 16, 4300 Holbæk

Kære kunder og samarbejdspartnere,

Som I alle ved har vores lokale situation i flere år givet anledning til trange kår for både medarbejdere og gæster i huset. Vi har holdt vejret og klemt os sammen, idet vi har ventet på at få en permanent løsning på vores lokale situation, i form af et nyt og større domicil.

Løsningen har imidlertid ladet vente på sig. Vi har derfor besluttet at flytte på kontorhotel indtil videre, således at vi kan tilbyde vores medarbejdere og gæster nogle gode forhold, der tager højde for aktuelle pandemi og som giver mulighed for at vi kan fortsætte vores vækst og ansætte flere medarbejdere med tilknytning til vores afdeling i Holbæk.

Det er endnu ikke helt afklaret hvor vi lander på sigt, men fra d. 1. februar 2021 vil vi være at finde i Kontorhuset på Smedelundsgade 16, 4300 Holbæk,  (indgang fra hjørnet af Smedelundsgade og Jernbanevej), hvor vi har lejet hele 2. sal.

(Vores kontor på Frederiksberg berøres ikke af den aktuelle flytning)

Vi glæder os til at se jer alle i vores nye og spændende rammer 😊

Vi ser frem til fortsat at betjene jer alle med vores sædvanlige engagement og omhu.

Godt nytår 😊

 

Vi flytter til nye lokaler den 1. februar 2021. Vi glæder os til at vise jer vores nye lokaler.

Corona frister, overblik over fristerne, der kommer løbende ændringer

Her er et skema over fristerne, der sker hele tiden ændringer, og derfor må man forvente ændringer i nedenstående.

 

 

Ordning

Periode

Ansøgningsfrist

Slutopgørelse

Omsætningskompensation, selvstændige

9.3.2020 – 8.7.2020

 

9.7.2020 – 31.8.2020

31.8.2020

 

 

30.11.2020

Bekendtgørelsen siger 8.12.2020

 

Erhvervsstyrelsen har meldt ud af det bliver 31.5.2021

Omsætningskompensation, selvstændige – ordning er endnu ikke åben fra den 3.1 – 31.1 2021

9.12.2020 – 31.1.2021

28.2.2021

Ikke fastlagt

Omsætningskompensation, sæsonafhængige selvstændige

1.5.2020 – 31.8.2020

31.10.2020

Bekendtgørelsen siger 8.2.2021

 

Erhvervsstyrelsen har meldt ud af det bliver 31.5.2021

Omsætningskompensation, selvstændige som er ramt af restriktioner

1.9.2020 – 31.1.2021

28.2.2021

Bekendtgørelsen siger 8.4.2021

 

Erhvervsstyrelsen har meldt ud af det bliver 31.5.2021

Omsætningskompensation, selvstændige i Nordjylland

6.11.2020 – 26.11.2020

28.2.2021

Ikke fastlagt

Kompensation faste omkostninger

 

Man kan genansøge én gang for at:

·          forlænge kompensationsperiode fra tre til fire måneder

·          rette eller tilføje lukkeperiode

·          ændre forventede omsætning i kompensationsperioden

·          genberegne efter de nye regler om max kompensation og om underskud

·          dokumentere forventede faste omkostninger, som er blevet nedjusteret i sagsbehandlingen i første omgang

·          ansøge om omkostninger som i første omgang ikke var medtaget.

 

9.3.2020 – 8.7.2020

30.9.2020

 

Der er ikke defineret frist for genansøgninger

Bekendtgørelsen siger 8.12.2020

 

Erhvervsstyrelsen har meldt ud af det bliver 31.5.2021

Kompensation faste omkostninger

generel ordning – ordning er ikke åben endnu

9.12.2020 – 31.1.2021

Ikke fastlagt

Ikke fastlagt

Kompensation faste omkostninger, restriktioner

9.7.2020 – 31.10.2020

1.2.2021

Bekendtgørelsen siger 8.4.2021

Kompensation faste omkostninger, grænselukning og udenrigsministeriets rejsevejledning

9.7.2020 – 31.8.2020

 

 

1.2.2021

Bekendtgørelsen siger 8.4.2021

Kompensation faste omkostninger light, ramt af restriktioner– ordning er endnu ikke åben fra den 3.1 – 31.1 2021

 

Kompensation faste omkostninger light– ordning er endnu ikke åben fra den 3.1 – 31.1 2021

19.8.2020 – 31.1.2021

 

9.12.2020 –

31.1.2021

28.2.2021

Bekendtgørelsen siger 8.4.2021

Kompensation faste omkostninger light, Nordjylland

6.11.2020 – 26.11.2020

28.2.2021

Ikke fastlagt

Lønkompensation

9.3.2020 – 29.8.2020

14.11.2020

Bekendtgørelsen siger 6 måneder efter udløb af kompensationsperioden

 

Erhvervsstyrelsen har meldt ud af det bliver 31.5.2021 (åbner antageligt medio januar 2021)

Lønkompensation, generel ordning– ordning er endnu ikke åben fra den 3.1 – 17.1 2021

9.12.2020 – 17.1.2021

Ikke fastlagt

Ikke fastlagt

Lønkompensation, restriktioner. Gælder virksomheder med forbud mod at holde åbent. – ordning er endnu ikke åben fra den 3.1 – 17.1 2021

30.8.2020 – 5.11.2020

 

6.11.2020 – 28.2.2021

 

9.12.2020 –

17.1.2021

 

6.11.2020 – 26.11.2020 (Nordjylland).

24.1.2021

 

 

9.4.2021

 

 

12.2.2021

 

 

24.12.2020

Bekendtgørelsen siger 8 måneder efter udløb af kompensationsperioden

 

 

Erhvervsstyrelsen har meldt ud fristen for ordningerne fra 30.8.2020 bliver 31.5.2021 og at den åbner jan 2021

Kompensation for kasserede varer den 26. og 27. september 2020

26.9.2020 – 27.9.2020

1.2.2021

Ikke fastlagt

Kontakt os hvis du vil høre mere.

 

 

Tjek indberetning af indefrosne feriepenge

Indefrysningsperioden
Medarbejdere har optjent et års feriepenge i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, som ikke er blevet udbetalt til medarbejderen pga. overgang mellem gammel og ny ferielov. Arbejdsgiver skal i stedet indbetale feriepengene til fonden Lønmodtagernes Feriemidler.
Arbejdsgiver kan vælge at beholde og skylde pengene indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet, oftest i form af pensionering. På dette tidspunkt vil arbejdsgiver modtage en opkrævning fra fonden.
Hvis arbejdsgiver ønsker at beholde og skylde pengene skal man årligt tilkendegive at man ønsker at skylde. Der bliver i givet fald tillagt rente, som endnu er ukendt, men forventes at udgøre omkring 2,5% årligt.
Feriemidlerne kan også indbetales frivilligt, evt. delvist for enkelte lønmodtagere. Første frivillige indbetaling forventes at blive mulig 1. september 2021.


Førtidig udbetaling og indberetning
Reglerne om at arbejdsgivere enten kan beholde pengene, eller foretage frivillig indbetaling, påvirkes ikke af mulighederne for førtidig udbetaling. Det er således uden betydning om medarbejderen har valgt at få 3 ugers feriepenge udbetalt i den førtidige udbetalingsordning eller ej.
Arbejdsgiver skal under alle omstændigheder indberette inden 31.12.2020, og sidenhen indbetale til Fonden enten frivilligt, eller når lønmodtager forlader arbejdsmarkedet.


Nogle er ikke omfattet
En række personer er ikke omfattet af gammel ferielov, og dermed indefrysningen. Det gælder personer der har afgørende indflydelse på virksomheden. Det er personer der ejer:
1) mindst 50 % af selskabskapitalen, eller 2) mindst 50 % af selskabskapitalens stemmeværdi, eller 3) en bestemmende andel af selskabets kapital, eller 4) en bestemmende andel af stemmerne i selskabet eller 5) mindst 10 % af selskabskapitalen eller 10 % af selskabskapitalens stemmeværdi, og pågældende tillige er medlem af selskabets bestyrelse eller direktion.
Det gælder også ægtefæller til de 5 ovennævnte grupper. Og det gælder også selvom ejerskab sker gennem selskaber.
Det gælder uanset hvordan de pågældende er registreret i lønsystemet. Hvis de pågældende måtte være registreret forkert i lønsystemet, og der er beregnet feriepenge til de pågældende, skal det rettes inden indberetningen til fonden Lønmodtagernes Feriemidler gøres endelig inden 31.12.2020.


Hvad omfatter indefrysningen?
Indefrysningen omfatter 12,5% af den ferieberettigede løn i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Dog kun maksimalt 5 uger, da ferieloven kun omfatter 5 uger. En evt. 6. uge må arbejdsgiver/overenskomst selv administrere.
Provision er også ferieberettiget, forstået således at en provisionslønnet, under ferien har krav på en kompensation for den provision, der mistes som følge af ferieafholdelsen. Bemærk at løn i ferieperioder ikke er ferieberettiget.


Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Transaktioner med eget selskab

Alle kapitalejere med bestemmende indflydelse skal huske at selvangive en ekstra blanket fra 2019 og frem.
Overset problem

Der var en grænse for selvangivelse af kontrollerede transaktioner på 5 millioner kroner. Grænsen er imidlertid blevet ophævet, men information om dette har ikke været helt klar for alle.

Det betyder at kapitalejere med bestemmende indflydelse (og det har i omegnen af 300.000 danskere), skal selvangive en række forskellige forhold som kapitalejer har med de selskaber der er bestemmende indflydelse på. Dette sker på et skema som kaldes 05.021. Vi har indsat link til skemaet her.

Det kunne for eksempel være (der er mange potentielle forhold, men her har vi omtalt de oftere forekommende):
▪ At man har bestemmende indflydelse.
▪ Mellemregning hvor hovedaktionæren har stillet penge til rådighed for selskabet, eller har lånt penge af selskabet. Og forrentning af begge situationer. Man skal angive den største saldo på mellemregningen i årets løb.
▪ Husleje som selskabet eller kapitalejer har betalt til hinanden i årets løb.
▪ Kapitalejers køb af aktiver, varer eller tjenesteydelser fra selskabet.

Bemærk den noget særprægede udfyldning, hvor man skal sætte X hvis der IKKE er transaktioner indenfor det pågældende område.

Skal indsendes selvom der ikke er transaktioner

Der skal ikke indsendes oplysninger om løn og udbytte, som trods alt er de oftest forekommende transaktioner. Det bemærkes, at udbytte og løn som ikke skal indberettes via skema 05.021 udelukkende er kontant udbetalt udbytte og løn. Dvs. hvis man udlodder en fordring, hvilket sker ved skattepligtige kapitalejerlån, skal der ske indberetning af dette i skema 05.021.

Uanset om der er transaktioner eller ej (evt. bare normal løn og udbytte), skal skemaet indsendes. Hvis der ikke er indberetningsværdige transaktioner skal man kun udfylde stamoplysningerne i skemaets punkt 1-9.

Praktisk indsendelse
Skema 05.021 er et excel-skema. Det skal indsendes sammen med kapitalejers oplysningsskema (selvangivelse), og sker praktisk via ”Kontakt” på skat.dk TastSelv. Derefter vælges ”Skriv til os” og ”Indsend til os” og ”Oplysninger om kontrollerede transaktioner (Skema 05.021)”.

Frist
Hvis der er tale om indkomståret 2019, er fristen for selvangivelse udskudt som følge af coronavirus situationen. Fristen er den 1. september 2020. Det vil sige man for 2019 skal indsende skemaet senest 1. september 2020.

Konsekvenser
Hvis man ikke indsender skemaet, men var forpligtet til dette, er en potentiel konsekvens at selvangivelsen / oplysningsskemaet ikke er indsendt rettidigt. Der kan i situationen pålægges bøde og kontrollovstillæg.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.