Selskabernes selvangivelse

Fristen for indlevering af selskabernes selvangivelser er 6 måneder efter indkomstårets udløb, dog senest 1. august året efter.

For de selskaber, der har regnskabsår, der udløber 31. december 2023 er fristen derfor i år den 1. juli 2024.

Overskrides fristen pålægges selskabet et skattetillæg på kr. 200, for hver dag fristen overskrides. Dog højst kr. 5.000.