Kompensationspakker og misbrug

Eksempler på misbrug

Der kan være eksempler på at man forsøger at manipulere lidt eller meget for at blive stillet mere gunstigt i forhold til kompensationsordningerne.

Ved ordningen om kompensation for tabt omsætning for selvstændige, skal man have et omsætningstab på mindst 30%. Og ved ordningen om kompensation for faste omkostninger kræves der et omsætningstab på mindst 35%. Hvis man nu undlader at indregne indtægter i kompensationsperioden, eller forsøger at udskyde indtægter fra kompensationsperioden til efter kompensationsperioden, vil man kunne påstå en større omsætningsnedgang end reelt, og dermed få ret til mere kompensation. Man vil også i nogle tilfælde kunne opnå en større kompensation, hvis man indsender oplysninger om en større omsætning i referenceperioden, end reelt.

Der kræves minimum 12.500 kr. i faste omkostninger over en tre måneders periode, som kan kompenseres, hvis man søger om kompensation for faste omkostninger. For en virksomhed med lidt færre faste omkostninger, kan det måske virke tillokkende at skrue lidt op for sine faste omkostninger selvom det ikke er reelt, for lige at komme over grænsen.

Nogle kompensationsordninger kræver tilbagebetaling hvis man har en indkomst på over 800.000 kr. i 2020. Det kan måske lokke nogle til at undlade at medtage en del af indtægterne på selvangivelsen, så man holder sig lige under grænsen.

Eller man forsøger måske ikke tilstrækkeligt at begrænse sit tab perioden, fordi ”staten alligevel kompenserer tabet”.

Men de ovenstående eksempler er (selvfølgelig) ikke tilladt.

Hvidvask
Vi opfordrer til at være opmærksom på at misbrug af ordningerne i mange situationer er omfattet af hvidvaskloven. Der er fx tale om de situationer hvor man uberettiget modtager eller skaffer sig selv eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.

Revisor, godkendt som ikke-godkendt, bogholder, bank mv. er omfattet af hvidvaskloven, og har en forpligtelse til at underrette Statsadvokaten for særlig Økonomisk og International Kriminalitet (bagmandspolitiet), hvis man bliver opmærksom på hvidvask, eller får en mistanke som ikke kan afkræftes.

Forhøjede straffe
I starten af april 2020 vedtog folketinget en lov som forhøjer straffen for kriminalitet i forbindelse med coronavirus. Det omfatter for eksempel tyveri af håndsprit fra et hospital. Men også misbrug af kompensationsordningerne, er omfattet, og vil udløse firdobbelt straf i forhold til det normale.

Hvis en erhvervsdrivende således afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med en ansøgning om støtte fra en hjælpepakke, som medfører udbetalt støtte på 1 mio. kr. vil dette således kunne medføre en fængselsstraf på 4 år.

Som eksempel på tillægsbøde: en økonomidirektør i en virksomhed har hjulpet til uberettiget at opnå en økonomisk vinding på 1 mio. kr. til virksomheden ved uberettiget at opnå støtte fra hjælpepakker. Et sådan tilfælde vil medføre fængselsstraf x 4, samt en tillægsbøde på 4 mio. kr. til økonomidirektøren parallelt med fastsættelse af en bøde og konfiskation af den opnåede vinding hos virksomheden.

Bemærk at den forhøjede staf kan pålægges hvis der er opnået eller bare søgt opnået støtte mv. Der er dermed forhøjet straf, hvis en person eller virksomhed har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger med forsæt til svigagtigt at opnå kompensation, uanset om kompensationen er opnået eller ej.

Loven om forhøjede straffe (lov 349) er med andre ord, ikke for sarte sjæle.

Kontakt os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til kompensation.

Faste omkostninger – skal jeg søge nu?

Ændringer blev aftalt blandt politikerne 18.4.2020

Det er aftalt at ordningen forlænges med perioden 9. juni til og med 8. juli (1 måned). Ansøgere vil skulle ansøge særskilt om kompensation for perioden 9. juni til 8. juli, dvs. virksomheder vil skulle søge to gange. Der er endnu ikke kommet lovgivning til dette. Dvs. vi ved ikke præcist hvordan man har tænkt sig denne udvidelse. Vi gætter på at udvidelsen kommer til at ske proportionalt / forholdsmæssigt, og således ikke medfører en ekstra revisorerklæring.

Samtidig sættes minimumsgrænsen for omsætningstab ned til 35%. Det er nu på 40%.

Der er nu et maksimum på 60 mio. kr. i kompensation per virksomhed. Dette ændres fremadrettet til 110 mio. kr., men samtidig indføres en udbyttebegrænsning, således at man ikke må udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb i 2020 og 2021 hvis man modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation.

For at være omfattet af ordningen om kompensation for faste omkostninger, skal man have faste omkostninger for minimum 25.000 kr. i en tremåneders periode. Grænsen nedsættes til 12.500 kr., stadig for en tremåneders periode.

Man skal reducere sin kompensation hvis man har haft underskud sidste år. Dette ændres formentlig også, således at reduktionen kan omfatte maksimalt 50% af underskuddet sidste år. Det er usikkert hvordan denne regulering af overkompensation eller underkompensation vil blive udført i praksis.

For de virksomheder, som på grund af helt ekstraordinære omstændigheder har underskud i 2019, men ellers kører med overskud, vil der, såfremt det er muligt, blive anvendt en anden referenceperiode end 2019 for underskuddet. Dette kommer måske til at bero på at underskuddet fra tidligere skyldes for eksempel klimainvesteringer, energieffektiviseringer, ekstraordinær vækst og ressourceforbrug, så det sikres, at der ikke overkompenseres og ydes kompensation til virksomheder med ineffektiv drift.

Mange af tilpasningerne kræver statsstøttegodkendelse fra EU-Kommissionen. Også dette bidrager til usikkerhed.
Endelig er der en del tvivl om, hvilke ”faste omkostninger” der er omfattet af kompensationsmuligheden.

Nu eller senere – anbefaling
Ovenstående bebudede ændringer medfører en række usikkerheder. Derfor kan det være en fordel at vente med at ansøge om kompensation, til disse usikkerheder er afklaret, antageligt i løbet af et par uger.

Omvendt vil der være visse virksomheder som har brug for at ansøge, for at få en udbetaling så snart som muligt, så der er penge til at videreføre virksomhedens drift. Disse virksomheder vil så opleve en eller flere efterreguleringer for at imødekomme ovenstående ændringer.
Det taler for at ansøge nu, at der under alle omstændigheder skal søges en ekstra gang for at blive omfattet af den ekstra måned. Omvendt koster det flere penge hvis rådgiver skal have fat i sagen flere gange.

Så lidt afhængig af hvilken situationen man står i, er det en fordel at vente med ansøgning, eller søge nu. Medmindre man akut har brug for pengene, er det vores generelle anbefaling at afvente situationen til ovenstående er afklaret.

Frister
Som det er nu, skal der søges senest 30.6.2020. Hvornår den nye ansøgningsfrist bliver, vides ikke. Måske bliver søgningen for de eksisterende 3 måneder ved med at være 30.6.2020, og så kommer der en ny ansøgningsfrist for den ekstra måned.

Vi formoder at alle ændringerne bliver implementeret med at bagudvirkende kraft.

Kontakt os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til kompensation.

Kompensation for faste omkostninger

Hvilke virksomheder?

Alle virksomheder, foreninger, organisationer og så videre kan snart modtage kompensation for sine faste omkostninger, såfremt omsætningen er faldet mindst 40% som følge af Coronavirus.

Perioder

Omsætningstabet måles med omsætningen i en kompensationsperiode i forhold til referenceperioden. Kompensationsperioden er 9/3-2020 – 8/6-2020. Referenceperioden er andet kvartal 2019. Der er særregler hvis man er stiftet efter andet kvartal 2019.

Tvangslukkede virksomheder, som er påbudt lukket efter bekendtgørelse, kan få kompenseret 100% af de faste omkostninger, hvis de ikke har haft omsætning i tvangslukningsperioden. Denne tvangslukningsperiode skal indeholdes i den normale ansøgning.

For den resterede del af perioden 9.3.2020 – 8.6.2020, samt hvis de har haft omsætning i tvangslukningsperioden, kan disse, ligesom alle andre virksomheder, modtage kompensation på 80 % af de faste omkostninger hvis omsætningen er faldet mellem 80 og 100 procent, kompensation for 50% af de faste omkostninger hvis omsætningen er faldet mellem 60 og 80%, kompensation på 25 % af de faste omkostninger hvis omsætningen er faldet mellem 40 og 60%.

Man er ikke berettiget til kompensation hvis omsætningen er faldet under 40%.

Hvilke omkostninger?

Der er tale om følgende: Husleje • Leje- og leasingomkostninger • Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede aktiver • Omkostninger til el og opvarmning • Nødvendig løbende rengøring • Ejendomsskatter • Licenser på anvendelse af software m.v. • Abonnementer (herunder forsikringer) • Øvrige faste omkostninger • Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver • Renteomkostninger og gebyrer • Nedskrivninger på letfordærvelige varer • Nedskrivninger på ferskt kød der nedfryses (kun slagterier).

Revisorpåtegning

Ved ansøgningen skal der indsendes en revisorpåtegning. Revisor skal med høj sikkerhed udtale sig om realiseret omsætning i andet kvartal 2019 og realiserede omkostninger 1.12.2019 – 29.2.2020. Hvis man opnår kompensation, får man også kompenseret revisorregningen. Dog kun 80%, dog maksimalt 16.000 kr. Der er momsfradrag i same omfang som man normalt driver momspligtig aktivitet. Det skal være en godkendt og uafhængig revisor som skal afgive erklæringen. Der er en del kontrolarbejde og dokumentationsarbejde forbundet med erklæringen.

Kan jeg forberede mig?

Hvis du finder de relevante materialer frem, og foretager den korrekte periodisering, letter det arbejdet en del. Der er tale om: Omsætningen i andet kvartal 2019 og omkostningerne 1.12.2019 – 29.2.2020, samt dokumentation for disse to realiserede forhold. Derudover skal anvendes den forventede omsætning 9.3.2020 – 8.6.2020 og de forventede omkostninger 9.3.2020 – 8.6.2020. Hvis der er mere end 10% afvigelse mellem de realiserede omkostninger og de forventede omkostninger, skal afvigelsen årsagsforklares. Derudover skal der anføres en begrundelse for at omsætningsnedgangen skyldes udbruddet af coronavirus.

Der er noget arbejde forbundet med at periodisere indtægter og omkostninger korrekt. Du skal ikke medtage en omkostning som eksempelvis er betalt i december 2019 i opgørelsen over realiserede omkostninger, men kun den del af omkostningen som vedrører den relevante periode. Det vil sige at fx en forsikring for et helt år som er betalt i december 2019, udelukkende skal henføres til kompensationsopgørelsen med tre måneder ud af 12. Du kan med fordel forberede dette arbejde. I modsat fald kan vi hjælpe med det.

Der skal søges senest 30.6.2020. Kontakt os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til kompensation.

Coronavirus og hvidvask

Hvordan sker der hvidvask som følge af Corona?

Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokatens for særlig økonomisk og international kriminalitet, i daglig tale kaldet SØIK eller Bagmandspolitiet, advarer om at Corona kan medføre øget kriminalitet. Det kunne fx være:

▪ Forsøg på svindel med hjælpepakkerne (Kompensation til selvstændige, kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere og kompensation for faste udgifter, for at nævne de mest udbredte),
▪ Personer forsøger at udnytte den store efterspørgsel efter bestemte varer og produkter ved via hjemmesider at opkræve betaling for varer, som aldrig leveres,
▪ Personer forsøger at udnytte befolkningens tillid til myndighederne, ved via falske e-mails og SMS’er at lokke modtageren til at oplyse CPR-nummer eller NemID med det formål at misbruge oplysningerne,
▪ Personer udnytter befolkningens bekymring ved at indsamle donationer til falske formål.

Revisor er underretningspligt

Revisor er ligesom 15.000 andre virksomheder i Danmark omfattet af hvidvaskloven. Det betyder blandt andet at vi skal underrette hvidvasksekretariatet om potentiel hvidvask, fx hvis en virksomhed svindler med hjælpepakkerne, og vi opnår mistanke eller kendskab til forholdet.

Hvis vi opnår mistanke, skal vi undersøge forholdet, og måske kan mistanken afkræftes. Hvis mistanken ikke kan afkræftes, skal der ske underretning. Der sker i omegnen af 50.000 underretninger i Danmark om året, langt de fleste foretaget af pengeinstitutter.

Er det hvidvask?

Mange går rundt med opfattelsen at hvidvask er et spørgsmål om at få penge fra narkokriminalitet og anden alvorlig kriminalitet til at fremstå legale. Det er det til dels også, men vi husker også på at definitionen på hvidvask er, at ved hvidvask forstås, hvis man uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.
Et eksempel kunne være hvis man snyder med hjælpepakkerne. Dette er en strafbar lovovertrædelse, og der opnås uberettiget midler ved transaktionen. Ergo er det omfattet af hvidvaskloven.

Flerdoblet straf

Vi minder i øvrigt om at der er vedtaget lovgivning som fordobler eller firedobler straffen for Coronarelateret kriminalitet. De fleste af os har hørt om situationen med tyveri af håndsprit fra hospitalerne, men den forhøjede straf gælder også ved svindel med hjælpepakkerne.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Kompensation til selvstændige

Kompensation for omsætningsnedgang til virksomhedsejere

Du kan få økonomisk kompensation for 75% af et forventet omsætningstab i perioden 9.3.2020 – 9.6.2020, sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i sidste regnskabsår, hvis omsætningen er faldet med mindst 30% som følge af coronavirus. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. per måned (per CPR nummer, hvis der er flere ejere).

Betingelserne er, at virksomhedsejeren ejer mindst 25% af virksomheden, og arbejder i virksomheden. Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR/CPR for at være omfattet. Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte. Virksomheden skal være registreret oprettet senest d. 1.2.2020. Virksomhedsejeren kan maks. være omfattet af ordningen i tre måneder. Der skal have været en omsætning på mindst 15.000 kr. per måned i en forudgående periode.

Virksomheden kan ikke få kompensation til de samme omkostninger fra flere forskellige COVID-19 støtteordninger.

Ved ansøgning skal der indsendes en tro- og loverklæring om forventet omsætningstab mv. Det skal også begrundes, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19 (fx at myndighederne har anbefalet eller tvunget lukning). Virksomhedsejer skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. for perioden. I modsat fald, skal kompensationen + renter tilbagebetales. Desuden skal der ske tilbagebetaling, hvis personlig indkomst i 2020 overstiger 800.000 kr. Alle virksomheder skal anvende revisor til dokumentationen efterfølgende.

Kompensation for faste omkostninger

Der er udover ovenstående også aftalt en kompensationsordning for faste omkostninger. Det kan fx være husleje, leasing, renteudgifter, andre uopsigelige kontrakter mv.

Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt at holde lukket, vil blive kompenseret 100% af de faste udgifter. Andre erhvervsdrivende vil blive kompenseret mellem 25-80%. Der er tale om 80%, hvis omsætningsnedgangen er på 80-100%. Der er tale om 50% hvis omsætningsnedgangen er på 60-80%. Og der er tale om 25% hvis omsætningsnedgangen er på 40-60%. Hvis omsætningsnedgangen er mindre end 40%, kan der ikke opnås kompensation. Allerede udbetalt kompensation skal i givet fald tilbagebetales.

Ved ansøgning, skal virksomheden sende en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang i perioden 9/3 til 9/6, som følge af coronavirus. Virksomheden bekræfter med tro at love at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. Efterfølgende vil der ske kontrol fra staten.

De faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kroner i perioden som der søges kompensation for. Der skal efterfølgende fremlægges revisorerklæring som dokumentation. Denne vil også medføre omkostninger, og der kan ydes 80% støtte til udgiften for revisorerklæringen såfremt en ansøgning udløser kompensation. Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Begge ordninger er endnu ikke fremkommet i bekendtgørelse. Der kan forekomme ændrede ­detaljer.

Kontakt os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til kompensation.

Stop B-skatte raten

Hvis du justerer din forskudsopgørelse i dag inden kl. 16. så kan du undgå at betale B-skatte raten for marts som forfalder fredag den 20. marts 2020.

Husk at slette betalingen i banken også.

Kontakt os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til at ændre forskudsopgørelsen.

Coronavirus og lønkompensation

Som følge af Coronavirus-situationen, kommer der økonomisk hjælp til de virksomheder som hjemsender medarbejdere.

Problemet

Det har allerede nu, eller bliver snart nødvendigt for mange arbejdsgivere at opsige medarbejdere eller hjemsende dem, fordi der ikke er nok at lave. Det gælder fx virksomheder i underholdningsindustrien, for eksempel biografer, cafeer, lege lande og så videre . Det kunne også for eksempel være restauranter eller rejseselskaber.

Én løsning

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har 15.3.2020 indgået en aftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere.

Efter aftalen kan virksomheder i tre måneder få delvis refusion for afholdte lønudgifter. Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen. Aftalen gælder for lønmodtagere for alle private virksomheder.

Det er en betingelse at der er tale om mindst 30 pct. af medarbejderne eller mere end 50 ansatte. I det tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned.

Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår.

Eksempler

Aftalen indeholder 2 eksempler:

Eksempel 1 restaurant: En restaurant med 19 ansatte forventer at varsle fyringer og hjemsende 10 ansatte som følge af coronavirus. De ansatte har en månedsløn på 25.000 kr. I dette tilfælde får restauranten 18.750 kr. i lønkompensation fra staten pr. medarbejder de hjemsender, svarende til 75 pct. af medarbejderens løn. Medarbejderen fastholder sit arbejde og får fortsat sin oprindelige månedsløn på 25.000 kr. I tilknytning til kompensationsperioden skal medarbejder afholde fem feriedage. Kompensationen strækker sig højest over 3 måneder.

Eksempel 2 industrifabrik: En industrifabrik med 500 ansatte forventer at varsle fyringer og hjemsender 60 ansatte som følge af coronavirus. De ansatte har en månedsløn på 34.000 kr. I dette tilfælde får arbejdsgiveren 23.000 kr. i lønkompensation pr. medarbejder fra staten, svarende til den maksimale lønkompensation. Medarbejderen fastholder sit arbejde og får fortsat sin oprindelige månedsløn på 34.000 kr. I tilknytning til kompensationsperioden skal medarbejder afholde fem feriedage. Kompensationen strækker sig højest over 3 måneder.

Revisorattest

Kompensationen er betinget af at virksomheden med revisorbistand kan dokumentere, at de har hjemsendt medarbejderne.  Medarbejderne skal være ansat før d. 9.3.2020. Man må forvente at revisorerklæringen skal oplyse at de øvrige betingelser er opfyldt. Ansøgningen sker på virk.dk. Erhvervsstyrelsen forventer at man kan starte med at søge i uge 13 (23. marts 2020).

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Link til Finansministeriets pressemeddelelse.

Kontakt os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til at vurdere om der kan opnås kompensation.

Nyt tiltag som følge af Coronavirus

Som følge af Coronavirus-situationen, er der 13.3.2020 fremsat en række lovforslag, for at hjælpe erhvervslivet.

Skattekontoen

Normalt kan virksomheder have op til 200.000 kr. stående på skattekontoen, og det kræver at man forhøjer udbetalingsgrænsen hertil via Skat.dk -> Skattekonto -> Udbetalingsgrænse. Alt over dette beløb, tilbagebetales automatisk til virksomheden. Man betaler ikke negative renter af indestående på skattekontoen, så det er en rentemæssig fordel, at have penge stående på skattekontoen i forhold til de fleste banker.

Det foreslås at der i perioden 25. marts 2020 til og med 30. november 2020, kan indskydes op til 10 mio. kr. på skattekontoen, som ikke tilbagebetales til virksomheden, og som der dermed ikke betales negativ rente af.

Hvis man 25.3.2020 sætter udbetalingsgrænsen op til 10 mio. kr., og indskyder disse, kan man godt inden 30.11.2020 få dem udbetalt til banken igen, ved at sætte udbetalingsgrænsen ned.

Hvis man ikke senest den 30.11.2020 har valgt en ny udbetalingsgrænse på maks. 200.000 kr., vil beløbsgrænsen blive sat til 0 kr. Ønsker man en beløbsgrænse som ikke tilbagebetales (op til 200.000 kr.), skal man således selv indtaste en udbetalingsgrænse. Hvis man glemmer dette, kan man en vilkårlig dato sætte en udbetalingsgrænse, og foretage indbetaling via netbank til skattekontoen.

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag (AMB)

Betalingsfrist for A-skat og AMB forslås midlertidigt forlænget, så skat mv. for april 2020 til og med juni 2020 skal betales 4 måneder senere end normalt. Se tabelopstilling her. Der er ingen ændring i fristerne for indberetning.

Hvis der ikke er indberettet rettidigt, sker der foreløbig fastsættelse. Betalingsfristen er uændret 14 dage for dette.

Moms

Store virksomheder afregner moms månedsvist. Betalingsfristen forlænges midlertidigt for disse. Fristen for betaling for momsperioderne marts-maj, forlænges med 1 måned. Se tabelopstilling her.

Hvis man skal have momspenge tilbage, er det i dag et krav, at momsangivelser for tidligere perioder er indgivet, før negativt momstilsvar kan blive udbetalt. Dette lempes, således at dette krav ikke bibeholdes i perioden. SKAT har dog fortsat den normale mulighed for at tilbageholde udbetalingen i kontrolsituationer.

Der er ikke i forslaget ændringer af afregningsfristerne for kvartals- og halvårsafregnende virksomheder. Regeringen kigger på muligheden for at lempe fristerne for disse.

Sygedagpenge

Arbejdsgivere får ret til refusion fra dag 1, for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt for lønmodtagere, der er fraværende som følge af coronavirus, uanset om de er syge eller ikke kan varetage deres arbejde pga. karantæne som følge af anbefaling fra sundhedsmyndighederne.

Ligeledes får selvstændigt erhvervsdrivende ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus fra dag 1, og ligeledes ret til sygedagpenge hvis de ikke kan varetage deres arbejde på grund en anbefaling fra sundhedsmyndighederne i forbindelse med coronavirus (fx karantæne).

Lovforslaget forventes vedtaget 17. marts 2020, med tilbagevirkende kraft, hvor første fraværsdag på grund af coronavirus var 27.2.2020 eller senere.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Vores kontor er åbent – Orientering som følge af COVID-19

Kære kunder og samarbejdspartnere

Regeringen har onsdag den 11. marts offentliggjort en række vidtgående initiativer, som har til formål at stoppe spredningen af coronavirus. Initiativerne kommer til at omfatte store dele af den offentlige sektor, men de kom også med en opfordring til private virksomheder om at udvise ansvarlighed og støtte op om regeringens og Sundhedsstyrelsens fælles plan for Danmark. Tiltagene er i øvrigt bakket op af et sæt ”Corona love”, der blev vedtaget af folketinget torsdag den 12. marts.

RR Gruppen følger regeringens anbefaling , hvilket betyder, at vores medarbejdere i stor udstrækning vil arbejde hjemmefra i den kommende tid og fysiske møder i videst muligt omfang begrænses. Som alternativ til møder anbefaler vi, at anvende telefon eller videomøde. Vi vil gøre vores yderste for at være tilgængelige og sikre en god drift på trods af de særlige omstændigheder. Vi vil bestræbe os på hurtigst muligt at tage kontakt vedrørende aftalte og igangværende opgaver.

Vores telefon er åben ligesom vores kontor er åbent, så du stadig kan aflevere regnskabsmateriale m.v.

Vi håber, at vi sammen kan gøre vores til, at smitten ikke spredes.

Har du spørgsmål til konkrete opgaver, møder eller lignende, beder vi dig rette henvendelse til din rådgiver herom. Du er også velkommen til at kontakte os på vores hovednummer 72 30 13 10.

Husk indberetning af momstal 2. marts 2020

Fristen for indberetning af momstal for 4. kvartal 2019 og for 2. halvår 2019 er den 2. marts 2020. Husk at få afleveret materialet til revisor eller sørge for at indberette og betale moms selv.  Hvis I har behov for assistance til opgørelse af momsen, bogføring eller andet, er vi altid klar til at hjælpe – ring eller skriv til os.