Kompensation til selvstændige

Kompensation for omsætningsnedgang til virksomhedsejere

Du kan få økonomisk kompensation for 75% af et forventet omsætningstab i perioden 9.3.2020 – 9.6.2020, sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i sidste regnskabsår, hvis omsætningen er faldet med mindst 30% som følge af coronavirus. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. per måned (per CPR nummer, hvis der er flere ejere).

Betingelserne er, at virksomhedsejeren ejer mindst 25% af virksomheden, og arbejder i virksomheden. Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR/CPR for at være omfattet. Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte. Virksomheden skal være registreret oprettet senest d. 1.2.2020. Virksomhedsejeren kan maks. være omfattet af ordningen i tre måneder. Der skal have været en omsætning på mindst 15.000 kr. per måned i en forudgående periode.

Virksomheden kan ikke få kompensation til de samme omkostninger fra flere forskellige COVID-19 støtteordninger.

Ved ansøgning skal der indsendes en tro- og loverklæring om forventet omsætningstab mv. Det skal også begrundes, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19 (fx at myndighederne har anbefalet eller tvunget lukning). Virksomhedsejer skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. for perioden. I modsat fald, skal kompensationen + renter tilbagebetales. Desuden skal der ske tilbagebetaling, hvis personlig indkomst i 2020 overstiger 800.000 kr. Alle virksomheder skal anvende revisor til dokumentationen efterfølgende.

Kompensation for faste omkostninger

Der er udover ovenstående også aftalt en kompensationsordning for faste omkostninger. Det kan fx være husleje, leasing, renteudgifter, andre uopsigelige kontrakter mv.

Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt at holde lukket, vil blive kompenseret 100% af de faste udgifter. Andre erhvervsdrivende vil blive kompenseret mellem 25-80%. Der er tale om 80%, hvis omsætningsnedgangen er på 80-100%. Der er tale om 50% hvis omsætningsnedgangen er på 60-80%. Og der er tale om 25% hvis omsætningsnedgangen er på 40-60%. Hvis omsætningsnedgangen er mindre end 40%, kan der ikke opnås kompensation. Allerede udbetalt kompensation skal i givet fald tilbagebetales.

Ved ansøgning, skal virksomheden sende en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang i perioden 9/3 til 9/6, som følge af coronavirus. Virksomheden bekræfter med tro at love at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. Efterfølgende vil der ske kontrol fra staten.

De faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kroner i perioden som der søges kompensation for. Der skal efterfølgende fremlægges revisorerklæring som dokumentation. Denne vil også medføre omkostninger, og der kan ydes 80% støtte til udgiften for revisorerklæringen såfremt en ansøgning udløser kompensation. Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Begge ordninger er endnu ikke fremkommet i bekendtgørelse. Der kan forekomme ændrede ­detaljer.

Kontakt os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til kompensation.

Stop B-skatte raten

Hvis du justerer din forskudsopgørelse i dag inden kl. 16. så kan du undgå at betale B-skatte raten for marts som forfalder fredag den 20. marts 2020.

Husk at slette betalingen i banken også.

Kontakt os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til at ændre forskudsopgørelsen.

Coronavirus og lønkompensation

Som følge af Coronavirus-situationen, kommer der økonomisk hjælp til de virksomheder som hjemsender medarbejdere.

Problemet

Det har allerede nu, eller bliver snart nødvendigt for mange arbejdsgivere at opsige medarbejdere eller hjemsende dem, fordi der ikke er nok at lave. Det gælder fx virksomheder i underholdningsindustrien, for eksempel biografer, cafeer, lege lande og så videre . Det kunne også for eksempel være restauranter eller rejseselskaber.

Én løsning

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har 15.3.2020 indgået en aftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere.

Efter aftalen kan virksomheder i tre måneder få delvis refusion for afholdte lønudgifter. Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen. Aftalen gælder for lønmodtagere for alle private virksomheder.

Det er en betingelse at der er tale om mindst 30 pct. af medarbejderne eller mere end 50 ansatte. I det tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned.

Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår.

Eksempler

Aftalen indeholder 2 eksempler:

Eksempel 1 restaurant: En restaurant med 19 ansatte forventer at varsle fyringer og hjemsende 10 ansatte som følge af coronavirus. De ansatte har en månedsløn på 25.000 kr. I dette tilfælde får restauranten 18.750 kr. i lønkompensation fra staten pr. medarbejder de hjemsender, svarende til 75 pct. af medarbejderens løn. Medarbejderen fastholder sit arbejde og får fortsat sin oprindelige månedsløn på 25.000 kr. I tilknytning til kompensationsperioden skal medarbejder afholde fem feriedage. Kompensationen strækker sig højest over 3 måneder.

Eksempel 2 industrifabrik: En industrifabrik med 500 ansatte forventer at varsle fyringer og hjemsender 60 ansatte som følge af coronavirus. De ansatte har en månedsløn på 34.000 kr. I dette tilfælde får arbejdsgiveren 23.000 kr. i lønkompensation pr. medarbejder fra staten, svarende til den maksimale lønkompensation. Medarbejderen fastholder sit arbejde og får fortsat sin oprindelige månedsløn på 34.000 kr. I tilknytning til kompensationsperioden skal medarbejder afholde fem feriedage. Kompensationen strækker sig højest over 3 måneder.

Revisorattest

Kompensationen er betinget af at virksomheden med revisorbistand kan dokumentere, at de har hjemsendt medarbejderne.  Medarbejderne skal være ansat før d. 9.3.2020. Man må forvente at revisorerklæringen skal oplyse at de øvrige betingelser er opfyldt. Ansøgningen sker på virk.dk. Erhvervsstyrelsen forventer at man kan starte med at søge i uge 13 (23. marts 2020).

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Link til Finansministeriets pressemeddelelse.

Kontakt os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til at vurdere om der kan opnås kompensation.

Nyt tiltag som følge af Coronavirus

Som følge af Coronavirus-situationen, er der 13.3.2020 fremsat en række lovforslag, for at hjælpe erhvervslivet.

Skattekontoen

Normalt kan virksomheder have op til 200.000 kr. stående på skattekontoen, og det kræver at man forhøjer udbetalingsgrænsen hertil via Skat.dk -> Skattekonto -> Udbetalingsgrænse. Alt over dette beløb, tilbagebetales automatisk til virksomheden. Man betaler ikke negative renter af indestående på skattekontoen, så det er en rentemæssig fordel, at have penge stående på skattekontoen i forhold til de fleste banker.

Det foreslås at der i perioden 25. marts 2020 til og med 30. november 2020, kan indskydes op til 10 mio. kr. på skattekontoen, som ikke tilbagebetales til virksomheden, og som der dermed ikke betales negativ rente af.

Hvis man 25.3.2020 sætter udbetalingsgrænsen op til 10 mio. kr., og indskyder disse, kan man godt inden 30.11.2020 få dem udbetalt til banken igen, ved at sætte udbetalingsgrænsen ned.

Hvis man ikke senest den 30.11.2020 har valgt en ny udbetalingsgrænse på maks. 200.000 kr., vil beløbsgrænsen blive sat til 0 kr. Ønsker man en beløbsgrænse som ikke tilbagebetales (op til 200.000 kr.), skal man således selv indtaste en udbetalingsgrænse. Hvis man glemmer dette, kan man en vilkårlig dato sætte en udbetalingsgrænse, og foretage indbetaling via netbank til skattekontoen.

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag (AMB)

Betalingsfrist for A-skat og AMB forslås midlertidigt forlænget, så skat mv. for april 2020 til og med juni 2020 skal betales 4 måneder senere end normalt. Se tabelopstilling her. Der er ingen ændring i fristerne for indberetning.

Hvis der ikke er indberettet rettidigt, sker der foreløbig fastsættelse. Betalingsfristen er uændret 14 dage for dette.

Moms

Store virksomheder afregner moms månedsvist. Betalingsfristen forlænges midlertidigt for disse. Fristen for betaling for momsperioderne marts-maj, forlænges med 1 måned. Se tabelopstilling her.

Hvis man skal have momspenge tilbage, er det i dag et krav, at momsangivelser for tidligere perioder er indgivet, før negativt momstilsvar kan blive udbetalt. Dette lempes, således at dette krav ikke bibeholdes i perioden. SKAT har dog fortsat den normale mulighed for at tilbageholde udbetalingen i kontrolsituationer.

Der er ikke i forslaget ændringer af afregningsfristerne for kvartals- og halvårsafregnende virksomheder. Regeringen kigger på muligheden for at lempe fristerne for disse.

Sygedagpenge

Arbejdsgivere får ret til refusion fra dag 1, for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt for lønmodtagere, der er fraværende som følge af coronavirus, uanset om de er syge eller ikke kan varetage deres arbejde pga. karantæne som følge af anbefaling fra sundhedsmyndighederne.

Ligeledes får selvstændigt erhvervsdrivende ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus fra dag 1, og ligeledes ret til sygedagpenge hvis de ikke kan varetage deres arbejde på grund en anbefaling fra sundhedsmyndighederne i forbindelse med coronavirus (fx karantæne).

Lovforslaget forventes vedtaget 17. marts 2020, med tilbagevirkende kraft, hvor første fraværsdag på grund af coronavirus var 27.2.2020 eller senere.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Vores kontor er åbent – Orientering som følge af COVID-19

Kære kunder og samarbejdspartnere

Regeringen har onsdag den 11. marts offentliggjort en række vidtgående initiativer, som har til formål at stoppe spredningen af coronavirus. Initiativerne kommer til at omfatte store dele af den offentlige sektor, men de kom også med en opfordring til private virksomheder om at udvise ansvarlighed og støtte op om regeringens og Sundhedsstyrelsens fælles plan for Danmark. Tiltagene er i øvrigt bakket op af et sæt ”Corona love”, der blev vedtaget af folketinget torsdag den 12. marts.

RR Gruppen følger regeringens anbefaling , hvilket betyder, at vores medarbejdere i stor udstrækning vil arbejde hjemmefra i den kommende tid og fysiske møder i videst muligt omfang begrænses. Som alternativ til møder anbefaler vi, at anvende telefon eller videomøde. Vi vil gøre vores yderste for at være tilgængelige og sikre en god drift på trods af de særlige omstændigheder. Vi vil bestræbe os på hurtigst muligt at tage kontakt vedrørende aftalte og igangværende opgaver.

Vores telefon er åben ligesom vores kontor er åbent, så du stadig kan aflevere regnskabsmateriale m.v.

Vi håber, at vi sammen kan gøre vores til, at smitten ikke spredes.

Har du spørgsmål til konkrete opgaver, møder eller lignende, beder vi dig rette henvendelse til din rådgiver herom. Du er også velkommen til at kontakte os på vores hovednummer 72 30 13 10.

Husk indberetning af momstal 2. marts 2020

Fristen for indberetning af momstal for 4. kvartal 2019 og for 2. halvår 2019 er den 2. marts 2020. Husk at få afleveret materialet til revisor eller sørge for at indberette og betale moms selv.  Hvis I har behov for assistance til opgørelse af momsen, bogføring eller andet, er vi altid klar til at hjælpe – ring eller skriv til os.

Underretning af myndigheder ved ulovlige lån

Revisor er blevet pålagt at underrette om ulovlige lån hos sine kunder til Bagmandspolitiet.

Ulovlige lån er hvidvask
Definitionen på hvidvask i Danmark er ”Uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse”. Denne definition er meget bred, og omfatter efter Erhvervsstyrelsens mening ulovlige tilgodehavender hos kapitalejer, skatteunddragelse, moms- og afgiftsunddragelse mv.

Dvs. hvis en kapitalejer låner 20.000 kr. privat af sit selskab i strid med selskabslovens regler om udlån, skal forholdet underrettes til Bagmandspolitiet.

Erhvervsstyrelsen mener at revisor (og bogholdervirksomhed og alle andre som er omfattet af Hvidvaskloven) skal underrette Bagmandspolitiet (Statsadvokaten for særlig Økonomiske og International Kriminalitet) i sådanne situationer. Dvs. at hvis en revisor og en bogholdervirksomhed og en bank alle 3 er involveret i udbedringen af et ulovligt lån, og er vidende om at lånet er/var ulovligt, skal alle 3 underrette Bagmandspolitiet om forholdet.

Dette finder vi betænkeligt, særligt i lyset af den voldsomme kritik som myndighederne i øjeblikket får, for håndtering af hvidvask. Men det ændrer ikke på at revisorer er pålagt underretning.

Alle underretninger efter Hvidvaskloven er i øvrigt omfattet af udvidet tavshedspligt. Revisor må ikke oplyse sin kunde om, at der vil blive eller er blevet foretaget underretning.

Forhold der skal underrettes om

  • Udlån til kapitalejer, som er i strid med selskabslovens § 210. Fx hvis en kapitalejer pludselig hæver 150.000 kr. i sit selskab, til køb af en ny bil. Eller 5.000 kr. til at gå ud at spise privat for.
  • Udlån til ledelsesmedlemmer, som er i strid med selskabslovens § 210.
  • Udlån i strid med selskabsloven, som ikke er skattepligtige.
  • Udlån i strid med selskabsloven, som er skattepligtige.
  • Ovenstående, uanset om lånet er tilbagebetalt eller skattemæssigt berigtiget.

Forhold der ikke skal underrettes om

  • Udlån til kapitalejerejer eller ledelse ydet som led i sædvanlig forretningsmæssig disposition.
  • Udlån til kapitalejerejer som er moderselskab.
  • Udlån til kapitalejer eller ledelse, hvis: Lånet er besluttet af generalforsamlingen, lånet er på markedsvilkår, lånet kan holdes inden for frie reserver, og er ikke ydet inden selskabet har aflagt sin første årsrapport.

Jf. nederste punkt, er det måske en ide at overveje i generalforsamlingsreferatet at indsætte hjemmel til at yde lån til kapitalejere i overensstemmelse med betingelserne i selskabslovens § 210, stykke 2.

Erhvervsstyrelsen har lavet en hjemmeside der forklarer reglerne yderligere

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Revisor skal underrette om uoverensstemmelser om ejere

Revisor m.fl. pålægges en ny underretningspligt til offentligheden om dit selskab.


Hvad skal underrettes?


Revisor (og andre omfattet af Hvidvasklovens kundekendskabsprocedurer), bliver 10.1.2020 forpligtet til at indhente oplysninger om sine kundes reelle ejere i form af et registreringsbevis eller et ekstrakt af oplysningerne i registeret over reelle ejere. Registreringsbeviset eller ekstraktet skal indhentes, når revisor etablerer en forretningsforbindelse med et selskab mv. Og formentligt kontrolleres en gang årligt.


Bliver revisor bekendt med, at de oplysninger, der følger af registreringsbeviset eller ekstraktet er uoverensstemmende med virksomhedens egen oplysning om, hvem der er kundens reelle ejere, skal revisor indberette uoverensstemmelsen til Erhvervsstyrelsen. Indberetningen skal foretages hurtigst muligt.


Det ville jo være nærliggende blot at foretage rettelse at registreringen af de reelle ejere. Men dét må revisor ikke, der skal samtidig foretages indberetning til Erhvervsstyrelsen. Og Erhvervsstyrelsen kan som følge af indberetningen anføre en bemærkning om det i CVR-registret.


Eksempel 1
Revisor får i januar 2020 en ny kunde, et anpartsselskabsselskab. Revisor bliver af kunden oplyst, at ejer er Anders Andersen med 50% og Bente Bentsen med 50%. Det viser sig imidlertid, når revisor laver opslag i ejerregistreret / tjekker udskrift fra CVR, at Bente ejer 60% og Anders kun 40%. Kunden forklarer at der for øvrigt skete en handel med 10% af kapitalen for 12 måneder siden, og at de blot ikke har fået det registreret. Og kunden beder samtidig revisorer, om at foretage registreringen.
I dette tilfælde skal revisor indberette til Erhvervsstyrelsen hurtigst muligt, at der er uoverensstemmelser mellem de reelle ejere som er registreret og de faktiske forhold. Indberetningen skal vedlægges dokumentation.
Der er ledelsesansvar forbundet med den mangelfulde registrering, og selskabet kan tvangsopløses.

Eksempel 2
Et selskab ejes af Anders Andersen med 50% og Bente Bentsen med 50%. De handler 10% af kapitalen mellem sig, så Bente ejer 60% og Anders kun 40%.
Da de godt er klar over, at forholdet om handlen skal indberettes, henvender de sig umiddelbart efter til revisor, som de anmoder om at foretage registreringen.
I denne situation, skal revisor ikke indberette uoverensstemmelsen mellem de faktiske ejerforhold og det registrerede, men blot registrere ændringen som anmodet om.


Afslutning
Reglerne kommer til at gælde alle omfattet af Hvidvaskloven. Denne artikel tager udgangspunkt i revisor, men reglerne gælder også banker, advokater, bogholdere, skatterådgivere osv.
De nye regler kommer efter vores mening til at medføre lettere forvirring, og formodentligt en del indberetninger.


Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Feriepenge – hvad skal jeg konkret huske?

Overgangsreglerne for feriepengelovgivningen, medfører at der er en række forhold, som skal huskes. Du bør som virksomhedsejer/-administrator mindst være opmærksom på følgende:

Efterårsferie og juleferie 2020

Hvis din medarbejder f.eks. ønsker at holde 1 uges efterårsferie i uge 42 2020, opstår problemer med den nye ferielov. Vi er nemlig alle overgået til samtidighedsferie fra 1.9.2020, og det medfører at der kun er opsparet 2,08 dage per 1. oktober 2020. Der mangler altså knap 3 dage, for at medarbejderen kan afholde en uges efterårsferie. Så må medarbejderen forsøge at opnå arbejdsgivers accept af, at få ferie på forskud, hvis man skal holde fri i uge 42.

Eller også må medarbejderen være ferietilbageholdende inden da. Al ferie der er overført 31.12.2018 (fra 2018 til 2019), samt al ferie opsparet i perioden 1.1.2019 – 31.8.2019, som ikke er er afholdt 31.8.2020, overføres nemlig automatisk til samtidighedsferie efter den nye lov 1.9.2020. Ved at være ferietilbageholdende i 2020, kan medarbejderen altså overføre dage til den nye ordning, og således have nok til efterårsferie og juleferie 2020. Dette vil du måske orientere medarbejderne om.

Vigtige datoer

Juni 2019

Første opkrævning af administrationsbidrag fra Samlet Betaling. Herefter opkræves bidraget hvert kvartal.

1. september 2019

Overgangsperioden starter.

Maj 2020

Medarbejdere tilskrives op til 16,64 dage, til afholdelse 1.5.2020 – 30.9.2020. Der udbetales ferietillæg sidste gang efter de gamle regler.

31. august / 1. september 2020

Overgangsperioden slutter. Samtidighedsferie starter

November 2020

Virksomheden får brev om, at den skal kontrollere og afstemme alle sine indberetninger for overgangsperioden.

31. december 2020

Frist for indberetninger for overgangsperioden.

Januar 2021

Medarbejderne præsenteres for virksomhedens indberetning for overgangsåret. De har så mulighed for at gøre indsigelse, hvis de mener, at indberetningerne ikke er korrekte.

Juni 2021

Indeksering af feriemidler i virksomheden.

Juli 2021 (og hvert år fremover)

Virksomheden får brev fra Lønmodtagernes Feriemidler i juli hvert år, hvor virksomheden kan læse om den årlige opkrævning af feriepenge, hvordan man kan beholde feriepenge i virksomheden, og hvordan man giver besked, hvis man fortsat vil beholde feriepengene.

31. august 2021 (og hvert år fremover)

Virksomheden skal senest give Lønmodtagernes Feriemidler besked, hvis den ønsker at beholde de feriepenge, den ikke har fået opkrævning på i juli.

Senest 1. september 2021 (og hvert år fremover)

Deadline for betaling af 1. opkrævning.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.