Vedtaget begrænsninger i stigninger i Husleje

Der er vedtaget stigningsbegrænsning på 4% i husleje.

Omfattede
Det er ejendomme efter Lov om lejes § 53, som er omfattede. Disse er ejendomme der er omfattet af ”det lejedes værdi”.

§ 53, stk. 2 siger mere præcist: ”Det kan dog aftales, at lejen én gang årligt reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren”.

Så anvendelse af nettoprisindekset efter § 53 fordrer således, at der opkræves leje på baggrund af det lejedes værdi, og at det er aftalt at bruge nettoprisindekset.

Begrænsningen
Eftersom stigninger i nettoprisindekset i øjeblikket er høje i forhold til hvad de plejer at være, kan det medføre en stor lejestigning. Eksempelvis er nettoprisindekset steget 9,1 procent fra 2021 til 2022, målt på tallene fra september.

Nu er det vedtaget, at regulering af lejen som foretages som følge af udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks for 2022 og 2023, ikke kan overstige 4 pct. pr. år. (dog maksimalt stigningen i nettoprisindekset). Stigningsbegrænsningen gælder uanset hvor meget mere end 4 pct., stigningen i nettoprisindekset måtte være.
Begrænsningen er vedtaget med virkning for 30.9.2022.

Kontakt os hvis du vil vide mere.

Acontoskat, 2. rate for selskaber senest den 21. november 2022

For indkomståret 2022 skal 2. rate af selskabets acontoskat betales senest den 21. november 2022.

Hvordan?
Betalingen sker ved at pengene indsættes på selskabets skattekonto. Og at man først via TastSelv på skat.dk indtaster hvor meget man ønsker at betale i acontoskat. Her kan nemlig laves tillæg, så der sker en frivillig indbetaling udover den ordinært opkrævede rate.

Husk at indtaste først, hvor meget man ønsker at betale i acontoskat. Hvis man ikke har indberettet dette tal først, bliver betalingen på selskabets skattekonto nemlig returneret i løbet af 5 arbejdsdage.

Hvor meget rente?
Hvis selskabet ender med restskat (ved at der er betalt mindre acontoskat end selskabets endelige skat), bliver denne opkrævet til betaling den 20. november 2023, tillagt en rente som forventes at være 4,3 procent. Renten er ikke fradragsberettiget. Derfor svarer renten til 5,5% før skat. Og skal sammenlignes med en bankrente på 5,5%.

Der vil være et fradrag i 2. rate acontoskat (21. november 2022), som forventes at udgøre 0,2 %. Ved 3. frivillige rate af acontoskat (1. februar 2023) bliver selskabets betaling også reduceret, med (forventet) i omegnen af 1 procent.

Hvad bliver selskabets overskud?
For at kunne afregne en rimelig korrekt acontoskat, er det nødvendigt at du har et estimat om selskabets overskud for indkomståret 2022. Hvis selskabets overskud bliver en million kroner i skattepligtig indkomst, skal der betales 220.000 kroner i selskabsskat.

Der er p.t. flere faktorer end sædvanligt, der kan påvirke selskabets skattepligtige indkomst, fx prisen på selskabets varer og ydelser, stigende omkostninger, stigende el-, gas- og varmepriser, tilbagebetaling af COVID-19-kompensation mv.

Fremgangsmåde
1. Log på TastSelv Erhverv via skat.dk
2. Vælg Skat for selskaber m.fl.
3. Vælg Selskabsskat
4. Vælg Acontoskat
5. Vælg Indberet (ud for den relevante rate)
6. Indtast ændringen i forhold til den ordinære rate (bliver samlet beløbet man ønsker at betale i acontoskat)
7. Betal over skattekontoen (betalingslinjen står øverst i oversigten under acontoskat).

Kontakt os hvis du vil vide mere.

Nyt krav om pligtig bogføringsbeskrivelse 1.7.2022

Den ny bogføringslov kræver beskrivelse af bogføring og opbevaring fra 1. juli 2022.
Hvem er det relevant for?
Hovedparten af de virksomheder som er omfattet af bogføringsloven, skal udarbejde den pligtige beskrivelse senest 1.7.2022. Det er for eksempel:
✓ Alle selskaber og andre virksomheder omfattet af årsregnskabslovens klasse B.
✓ Personlige virksomheder, hvis omsætning er større end 300.000 kr.
✓ Interessentskaber med omsætning over 300.000 kr.
✓ Andelsboligforeninger, hvis omsætningen er større end 300.000 kr. Boligafgiften tæller med i opgørelsen.

Nedenstående virksomheder er omfattet af bogføringslovens krav generelt, men er IKKE omfattet af kravet om systembeskrivelser:
✓ Personlige virksomheder, I/S, andelsboligforeninger mv. (virksomheder som efter årsregnskabsloven ikke er regnskabspligtige), med en omsætning under 300.000.

Pligtig beskrivelse
Kravet om beskrivelse af bogføringen og opbevaringen, findes i bogføringslovens § 6. Efter denne skal beskrivelserne indeholde:
1) en beskrivelse af procedurer der sikrer, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres,
2) en beskrivelse af procedurer der sikrer, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares betryggende, og
3) en beskrivelse af, hvilke medarbejdere (personnavne) der er ansvarlige for ovenstående to procedurer.
Man skal i beskrivelserne tage hensyn til at bogføringen skal tilrettelægges og udføres under hensyn til virksomhedens kompleksitet, antallet af transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang. Så en lille virksomhed = mindre beskrivelse. Og større virksomhed = større beskrivelse.
I gamle lov (som gælder indtil 1.7.2022) var der en regel om standard-systemer. Den ophører således 1.7.2022 når ny lov træder i kraft, således at alle relevante virksomheder nu skal lave og opbevare en beskrivelse. Denne må øvrigt opbevares elektronisk eller på papir.

Standard fra Erhvervsstyrelsen?
I loven fremsættelsesbemærkninger er det anført, at Erhvervsstyrelsen vil lave en skabelon for beskrivelser, som man kan finde inspiration i. Skabelonen vil indeholde de elementer, som virksomheden skal have taget stilling til, med en vejledende tekst, således at virksomheden alene ved at udfylde skabelonen kan sikre sig, at den opfylder kravene i loven.

Vi håber at den når at komme i god tid inden 1.7.2022. Vi vil naturligvis hjælpe med information, når skabelonen bliver frigivet af Erhvervsstyrelsen.
Kontakt os hvis du vil vide mere.

Behold eller betal indefrosne feriepenge senest 25. februar 2022

Der er fortsat mange virksomheder som mangler at tilkendegive, om de ønsker at betale de indefrosne feriepenge til lønmodtagernes feriemidler.
Hvis man ikke aktivt har tilkendegivet at man gerne vil beholde pengene i virksomheden forfalder de til betaling den 25. februar 2022.

Virksomheder har disse to muligheder:
1. Betal de indefrosne feriepenge nu
2. Bekræft senest den 25. februar 2022, at man vil beholde feriepengene i virksomheden.

Det er absolut sidste chance at tage stilling til de indefrosne feriepenge.