Fristen for indbetaling af indkomståret 2023

Fristen for indbetaling af 3. frivillige rate for indkomståret 2023 er torsdag den 1. februar 2024. Såfremt selskabet ønsker at betale frivillig acontoskat skal denne indtastes på hjemmesiden før denne indbetales på skattekontoen. Der kan være store rentefordele forbundet med, at indbetale restskatten den 1. februar 2024. Kontakt din revisor for at høre nærmere.

Pensionister får både i pose og sæk

Du får som pensionist nu både skattefri præmie samt folkepension, uanset din egen indkomst. Du kan få:

1. En skattefri seniorpræmie på henholdsvis 45.415 kr. og 27.033 kr. henholdsvis det første og andet år efter opnåelse af pensionist-rettighed, hvis du bliver ved med at arbejde et vist antal timer / vis indkomst.

2. Fuld folkepension uanset arbejdsindtægt. Fra 1. januar 2024 påvirker folkepensionisters arbejdsindkomst ikke længere beregningen af folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg. Det betyder, at der ikke længere er et loft for, hvor meget folkepensionister må tjene ved siden af deres folkepension, og uanset hvor stor formuen er.
Bør jeg udskyde min folkepension?

Selvom du har mulighed for at fortsætte med at arbejde, uden at det får betydning for din folkepension, kan du stadig vælge at udskyde folkepensionen.
Skal du beslutte dig for, om du vil udskyde eller ansøge om folkepension, kan du i Udbetaling Danmarks beregnere få hjælp til at finde ud af, hvad det vil betyde for dig. Her kan du få en vejledende beregning af, hvad du kan forvente at få i folkepension og ventetillæg, hvis du vælger at udskyde folkepensionen og få den udbetalt senere.
Hvad er arbejdsindkomst, som nu ikke længere modregnes?
Arbejdsindkomst er indkomst ved personligt arbejde. Arbejdsindkomst er blandt andet:
Lønindkomst
Fratrædelsesgodtgørelse
Efterløn
Indkomster fra egen virksomhed, hvor du selv tager aktiv del i driften
Honorarer
Dagpenge
Mødediæter
(listen er ikke udtømmende.)

Pensionstillæg bliver stadig nedtrappet, hvis man modtager ”andre indkomster”, over 91.300 kr. Andre indkomster er fx kapitalindkomst, udbetalinger fra ratepension og livrenter, aktieudbytte over 5.000 kr., avance ved salg af aktier og avance ved salg af fast ejendom, ATP og LD.
Har virkning allerede fra 2023

Bemærk, at reglen allerede gælder bagudvirkende for 2023, dog således, at der for 2023 alene bortses fra positiv indtægt ved personligt arbejde. Der kommer i givet fald til at ske en ekstra-udbetaling når pensionen for 2023 reguleres, hvilket typisk sker fra maj 2024.
Link til beregning af seniorpræmie (skattefri præmie hvis man bliver ved med at arbejde). Link til beregning af ventetillæg (udskudt pension).
Kontakt os hvis du vil vide mere.

Renter af personlig restskat

Renter af personlig restskat
Renten af restskat for 2023 er steget markant i forhold til 2022.

Betaling mellem 1.januar og 1. juli

Hvis en restskat betales efter 31.12.2023, betales en rente som opgøres dagligt. Denne er 5,5 % årligt. Dvs. at hvis en restskat udgør 220.000 kroner, som betales 1. april 2024 vil renten udgøre 5,5% af 220.000 kroner i 3 måneder, eller cirka 3.000 kr. Dag-til-dag renten på 5,5 % var sidste år på 2,2 % (oprindeligt oplyst af Skattestyrelsen til 1,7 %), så der er tale om en ganske stor stigning.
Da renten ikke er skattemæssigt fradragsberettiget, vil den faktiske omkostning være ca. 8 %, årligt, eller ca. 4.400 kr. i ovenstående eksempel med restskat på 220.000 kr. som betales 1. april 2024.

Betaling efter 1. juli

Hvis der sker betaling efter 1. juli 2024, er restskattetillægget 7,5 % årligt. I eksemplet med 220.000 kr. i restskat svarer dette til 8.500 kr., hvis betalingen sker kort efter 1. juli 2024.
Da restskattetillægget ikke er fradragsberettiget, vil den faktiske omkostning være ca. 11 % for et halvt år. I eksemplet med 220.000 kr. restskat, svarer det til godt 12.000 kr. hvis betalingen sker kort efter 1. juli 2024.
Restskattetillægget var sidste år på 4,2 % (oprindeligt oplyst af Skattestyrelsen til 3,7 %).
Hvis du ikke betaler din restskat senest 1. juli 2024, overføres 23.973 kr. inklusiv tillæg til skatten 2025. Det betyder, at dit fradrag for 2025 vil blive mindre, og du kommer derfor til at betale mere i skat det år. Hvis du for eksempel har en restskat på 15.000 kr. for 2023, som du ikke betaler og dermed får indregnet, betyder det, at du i 2025 skal betale ca. 16.125 kr. mere i skat. Du vil således få 1.344 kr. mindre udbetalt hver måned. Det betyder også, at du først bliver færdig med at betale din restskat for 2023 ved udgangen af 2025.

Frist omkring 1. juli 2024

Fristen for frivillig betaling af restskat er 1. juli 2024. Du kan betale med dankort indtil kl. 23:59. Eller via netbank inden for din netbanks åbningstid. Når du betaler restskat, bliver din indbetaling først registreret 2-3 hverdage efter betalingsdatoen. Du kan se en kvittering i TastSelv under Betaling > Betalingshistorik.

Kom i gang i ordenligt tid

Det høje renteniveau styrker incitamentet til at komme i gang med at opgøre din indkomst for 2023, i ordentlig tid. Overvej om bogføringen for 2023 kan færdiggøres hurtigst muligt, og om andre relevante oplysninger som skal medtages på din årsopgørelse (kørsel, udlejning, børne/ægtefællebidrag, værdipapirer mv.), kan fremskaffes.
Tal med din revisor om, hvornår det forventes at være klart.

Og kontakt os hvis du er i tvivl.